Frisian

Name of the language

Namme fan de taal

Frisian

Frysk

Total number of speakers

Oantal sprekkers

600,000

Number of native speakers

Oantal memmetaalsprekkers

350,000

Regulated by

Wetjouwing en belied

Frisian Language Law 2014; Covenant on Frisian Language and Culture.

Fryske Taalwet 2014; Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer.

Geographical area

Geografyske sprieding

Province of Fryslân (the Netherlands)

Provinsje Fryslân

Language family

Taalfamylje

West-Germanic

West-germaansk

Status of the language

Taalstatus

Official second language of Province of Fryslân; recognition as Minority Language in the European Charter for Regional or Minoriy Languages.

Twadde rykstaal yn de provinsje Fryslân; erkend as Minderheidstaal yn it Europeesk Hânfest for Regionale of Minderheidstalen.

Status at the University

Status yn it Heger Ûnderwiis

Obligatory subject in Primary Teacher Education; optional subject in Secondary Teacher Education.

Ferplichte fak yn de Pabo (basisûnderwiis); karfak yn de Twaddegraads learaarsoplieding (fuortset ûnderwiis).

Fields of use

Wêr wurdt de taal brûkt

Oral use and in writing in public administration, judiciary, education, media, leisure, cultural and social life.

Mûnling en skriftlik yn it iepenbier bestjoer, de rjochtspraak, it ûnderwiis, de media, it kulturele en sosjale libben.

Members of the NPLD

Lidmaatskip NPLD

Full member: Provinsje Fryslân | Province of Fryslân

Associate members:

Fryske Akademy – Mercator

Europeesk Buro Foar Lytsen Talen (EBLT) | European Bureau for Lesser Used Languages

Afûk

Year of source

Jier fan boarne

2017

Back to All Languages
This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this.