Welsh

Name of the language

Enw’r iaith

Welsh

Cymraeg

Total number of speakers

Cyfanswm nifer y siaradwyr

562,000 (Census 2011)

562,000 (Cyfrifiad, 2011)

Regulated by

Rheoleiddir gan

Welsh Language Measure 2011 and the Welsh language Commissioner.

Mesur yr Iaith Gymraeg 2011 a Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Geographical area

Ardal ddaearyddol

Wales

Cymru

Language family

Teulu ieithyddol

Celtic

Celtaidd

Status of the language

Statws yr iaith

Official status in Wales

Statws swyddogol yng Nghymru

Status at the University

Statws yny Brifysgol

Universities are Autonomous bodies. They have to comply with the Welsh Language Standards

Mae prifysgolion yn sefydliadau hunan-reolaethol. Mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg.

Fields of use

Meysydd defnydd

Public administration (although only 2 councils have Welsh as their official working langauges) must offer a biling service, media (S4C, Radio Cymru, no daily newspaper but community papers and magazines and an online service), education (22.47% currently in Welsh Medium or bilingual education), leisure – project but no real national policy.

Er mae dau gyngor yn unig sydd â’r Gymraeg yn iaith gwaith iddynt, mae’n rhaid i weinyddiad cyhoeddus gynnig gwasanaeth dwyieithog: cyfryngau (S4C, Radio Cymru, dim papur dyddiol ond papurau bro a chylchgronau a gwasanaeth ar-lein); addysg (22.47% mewn addysg Gymraeg neu ddwyieithog); hamdden,- prosiect ond dim polisi cenedlaethol gwrioneddol.

Members of the NPLD

Full member:

Lywodraeth Cymru | Welsh Government

Associate members:

Coleg Cymraeg Cenedlaethol | Welsh National College

Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University

Prifysgol Bangor | Bangor University

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant | University of Wales Trinity Saint David

Mentrau Iaith Cymru | Welsh Language Initiative

Back to All Languages
This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this.